Lager ny lov for trossamfunnene

Kulturdepartementet tegner et nytt kart for hvordan forholdet skal være mellom Staten og trossamfunnene i Norge. Nå pågår utarbeiding av en helt ny lov samt forberedelsene av en ny Stortingsmelding.

Den nye loven og en ny Stortingsmelding vil sette premissene i lang tid framover for hvilken politikk som skal gjelde for det offentlige i møte med det religiøse.

Misjonsbladet har nylig møtt spesialrådgiver Dag Nygård i Norges Kristne Råd. Han har årelang erfaring med den religionpolitiske debatten som gjelder for kristne trossamfunn. Han mener trossamfunnene bør følge ekstra godt med i år for det som nå vil legge premisser for årene framover.
Dag Nygård i Norges Kristne Råd- Kulturdepartementet (KUD) er nå i gang med å utarbeide en ny, samlet lov for alle tros- og livssynsamfunn. Den vil inneholde det framtidige systemet for offentlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn, forklarer Nygård (bildet).

Alternative modeller på arbeidsbordet
Han har merket seg at departementet har utarbeidet fem mulige alternative tilskuddsmodeller som nå debatteres. Modellene ble offentlig kjent i slutten av fjoråret i et dialogmøte med representanter fra Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) der departementet presenterte dette.
Departementet presiserer at modellene kun er arbeidsmodeller for å tydeliggjøre forskjeller i og konsekvenser av forskjellige finansieringsordninger. Til slutt skal det være en modell som står igjen.
- Finansieringsmodellene som nå drøftes spenner fra varianter av de ordninger vi kjenner i dag, til at medlemmer i Den norske kirke må betale en egen medlemsavgift, sier spesialrådgiveren.
- En annen side ved finansieringsordningen er spørsmålet om man skal sette et minimumstall for antall medlemmer i et trossamfunn for å kunne søke om statlig støtte. Det vil kunne ramme pinsemenighetene, migrantmenighetene og andre enkeltstående menigheter som ikke tilhører større, nasjonale trossamfunn, påpeker han.

Kjønnskvotering i styrene?
Loven vil for øvrig ha et eget kapittel om Den norske kirkes særlige forhold. I tillegg blir det lovbestemmelser om vilkårene for å registrere et trossamfunn, rapporterings- og tilsynsordninger, krav til hva som skal gjelde for et medlemskap i et trossamfunn og om gravplassforvaltningen. Enkelte politiske partier har fremmet forslag om krav til kjønnskvotering i styrer som forutsetning for å få tilskudd. Slike krav vil neppe bli fremmet i denne omgang etter som det strider mot sittende regjerings plattform. Loven kommer trolig ut på høring før sommeren 2017.
- Trossamfunnene bør nok være spesielt oppmerksom på debatten om likestilling mellom kjønnene som kan gi varianter hvor enten kvinner skal kunne ha tilgang i alle valgbare posisjoner, eller at det kan innføres radikal kvotering eller at det ikke settes slike krav. Ved kvotering vil det i så fall trolig bli mulighet til å søke om unntak med læremessige begrunnelser, utdyper Nygård.

Religionspolitikken skal fornyes
Kulturdepartementet som har ansvaret for den statlige politikken og forvaltningen av saker for tros- og livssynssamfunn, forbereder dessuten en ny stortingsmelding som samler Statens politikk i tro- og livssynssaker.
Aktuelle temaområder og problemstillinger for stortingsmeldingen kan handle om spenningen mellom ytringsfrihet og religionsfrihet, praktisk tilrettelegging for tros- og livssynsmangfold, religiøse symboler og plagg i det offentlige rom, samt forholdet mellom tros- og livssynspolitikken og integreringsspørsmål.
- Stortingsmeldingen blir nok ikke fremmet før tidligst i 2018. Framdriften vil nok avhenge av resultatet fra Stortingsvalget som skjer i september, sier Nygård til Misjonsbladet.

Tekst og foto: Trond Filberg

Kilder:
 Kulturdepartementets hjemmesider om saken 
 NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn - En helhetlig tros- og livssynspolitikk 

 

Siste 5 artikler:

Nye hjemmesider starter

Les hele

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner